Organizational structure

Organizational Map of VIETHANIT:

Please Click each Icon to get informations of each office.

Ban giám hiệu Công đoàn Đoàn thanh niên Đảng ủy Trang chủ - Logo Phòng đào tạo Phòng tổng hợp Phòng Kế toán Phòng CTSV Phòng HTQT - NCKH Phòng Hành chính quản trị Khoa Đại cương Khoa Khoa học Máy tính Khoa CNTT Ứng dụng Khoa Thương mại điện tử Trung tâm CNTT Trung tâm ptnddt Trung tâm thông tin tư liệu Trạm ý tế Bam giám hiệu nhà trường Image Map